Obchodní podmínky
World Tourism Portal

Podmínky použití World Tourism Portal

Tyto podmínky upravují vaše používání internetu World Tourism Portal web (dále jen „web“). Přečtěte si pozorně tyto podmínky, protože mají vliv na vaše práva a povinnosti podle zákona. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tento web.

 1. Použití webové stránky

1.1 Používáním webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami.

1.2 Poskytujeme vám omezenou licenci pro přístup a osobní používání Webu. Přitom si můžete vytisknout jednu kopii obsahu webové stránky, která vás zajímá.

1.3 Při osobním používání Webu nesmíte s Webem ani jeho obsahem provádět žádné z následujících akcí:

1.3.1. k jiným účelům než za účelem získání přístupu na webovou stránku, stáhnout v elektronické podobě na disk nebo na jakýkoli server nebo jiné úložné zařízení, ať už připojené k síti nebo ne;

or

1.3.2 distribuuje, přenáší, zobrazuje, provádí, reprodukuje (kromě omezených okolností povolených výše uvedeným odstavcem 1.2) nebo publikuje v jakémkoli médiu nebo formátu, mimo jiné na jakémkoli osobním blogu nebo na webových stránkách sociálních sítí (ale nic v tomto odstavci 1.3.2 je zamýšleno zakázat vám komentovat Web nebo jeho obsah prostřednictvím jakéhokoli média nebo formátu);

or

1.3.3 vytvoří jakékoli odvozené dílo.

1.4 Nesmíte dále prodávat, převádět ani používat žádný z obsahu webové stránky pro komerční účely.

1.5 nesmíte používat web pro žádné z následujících účelů: -

1.5.1 šíření jakéhokoli nezákonného, ​​obtěžujícího, urážlivého, urážlivého, ohrožujícího, škodlivého, vulgárního, obscénního nebo jinak nevhodného materiálu nebo jiným porušením jakýchkoli zákonů;

Přenosný materiál 1.5.2, který podporuje jednání, které představuje trestný čin nebo jinak porušuje jakékoli platné zákony, předpisy nebo kodex chování kdekoli;

1.5.3 zasahující do používání nebo užívání webové stránky jakoukoli jinou osobou;

or

1.5.4 vytváření, přenos nebo ukládání elektronických kopií materiálů chráněných autorským právem bez souhlasu majitele.

1.6 Poskytujeme vám odvolatelné, nevýlučné, omezené právo vytvořit hypertextový odkaz na web, pokud tento odkaz nezobrazí nás, naše přidružené společnosti, naše inzerenty, naše sponzory ani žádný z našich, nebo jejich příslušných produktů či služeb v nesprávným, hanlivým, zavádějícím nebo urážlivým způsobem. Bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmíte jako součást odkazu používat žádné z našich log, ochranných známek nebo jiných vlastnických značek nebo grafiky.

 1. Soukromí

2.1 Vaše používání webu podléhá našemu Ochrana osobních údajů, ke kterému se dostanete kliknutím na odkaz. Prosím, čtěte pozorně.

 1. Dostupnost a obsah webových stránek

3.1 I když se vám snažíme nabídnout co nejlepší služby při používání webu, neděláme žádný slib, že dostupnost webu bude nepřetržitá a přenos bude bezchybný.

3.2 Váš přístup na web může být příležitostně omezen, aby umožňoval opravy, údržbu, doplňování nebo zavádění nových zařízení nebo služeb. Pokusíme se službu obnovit, jakmile to bude rozumně možné.

3.3 Snažíme se zajistit, aby obsah webových stránek byl věcně přesný a / nebo komentář nebo názor byl spravedlivý a přiměřený, ale neděláme žádný slib, že tomu tak vždy bude, a neslibujeme, že informace, které získáte pomocí webu bude mít uspokojivou kvalitu nebo vhodné nebo vhodné pro jakýkoli konkrétní účel.

3.4 Pokud dojde k chybě v přístupu nebo používání webu, nebo pokud máte pocit, že web obsahuje jakékoli nepřesnosti, nahlaste nám to pomocí odkazu na zpětnou vazbu na webu a my se o této záležitosti podíváme, jakmile to bude rozumně možné .

 1. Webové stránky, produkty a služby třetích stran

4.1 Jako výhoda pro vás web obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran. Nekontrolujeme ani neskúmáme webové stránky třetích stran ani žádné zboží nebo služby prodávané na nich. Nepodporujeme obsah webových stránek třetích stran ani jakékoli zboží nebo služby prodávané na nich. Webové stránky třetích stran používáte na vlastní nebezpečí. Měli byste pečlivě prostudovat všechny smluvní podmínky, včetně zásad ochrany osobních údajů, jakékoli třetí strany, kterou používáte prostřednictvím webových stránek.

4.2 Neodpovídáme za žádnou soutěž organizovanou třetí stranou, kterou zadáte prostřednictvím Webu. Váš příspěvek bude podléhat podmínkám, včetně zásad ochrany osobních údajů, třetí strany a třetí strana bude výhradně odpovědná za všechny dotazy, které vyplynou z soutěže a splnění jakékoli ceny nebo jiné odměny.

Část webu 4.3 může obsahovat reklamu nebo sponzorství třetích stran, které jsou odpovědné za to, že materiál obsažený na webu je přesný, úplný, pravdivý a nezavádějící a dodržuje všechny příslušné zákony a kódy. Nebudeme vůči vám odpovědní, pokud je takový materiál třetí strany nepřesný, neúplný, nepravdivý, zavádějící nebo nesplňující příslušné zákony a kódy.

4.4 Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů ani praktikami webových stránek nebo služeb třetích stran a nepřebíráme za ně žádnou odpovědnost. Dále to berete na vědomí a souhlasíte World Tourism Portal není odpovědný ani přímo ani nepřímo odpovědný za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo související s používáním nebo spoléháním na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

4.5 Jsme Amazon Associate a jako takový můžeme získávat provize z kvalifikovaných nákupů. Mějte na paměti, že nejsme nijak spřízněni s produkty uvedenými na webových stránkách Amazonu a nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli problémy, které mohou nastat v důsledku použití jejich stránek a nákupu jakýchkoli produktů. Pokračováním ve využívání jejich služeb prostřednictvím našich stránek souhlasíte s touto podmínkou. Pro více informací si prosím přečtěte Oznámení o zásadách Amazon & Podmínky použití Amazonu.

 1. Duševní vlastnictví

5.1 Veškerý obsah na Webu (včetně, bez omezení, jakéhokoli jména, loga, ochranné známky, obrázku, formuláře, rozvržení stránky nebo textu) je naše vlastnictví nebo, ve vhodných případech, vlastnictví třetí strany, jejíž reklama, sponzorství, web , na služby nebo zboží jsou odkazovány na webových stránkách nebo jsou k nim přístupné prostřednictvím webových stránek.

5.2 Jsme výhradní vlastníci veškerého softwaru používaného na webových stránkách a výhradní vlastníci kompilace veškerého obsahu na webových stránkách.

5.3 S výhradou povolení podle těchto podmínek nesmíte extrahovat (nebo jiným způsobem využívat) celý nebo jakoukoli část obsahu webových stránek (včetně, bez omezení, jakéhokoli jména, loga, ochranné známky, obrazu, formuláře, stránky rozvržení nebo text) bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Podmínky, které jsou součástí těchto Podmínek používání a našich Podmínek prodeje zboží. V následujících odstavcích se slovo „podmínky“ vztahuje jak na podmínky použití, tak na podmínky prodeje zboží.

 1. Naše odpovědnost

6.1 Pokud porušíme Podmínky, budeme odpovědní za jakékoli ztráty, které utrpíte v důsledku toho, že jsou přiměřeně předvídatelným důsledkem pro nás oba v době, kdy používáte web, nebo smlouvu pro byl vytvořen prodej zboží námi. V žádném případě se naše odpovědnost nerozšiřuje ani nezahrnuje obchodní ztráty (včetně, ale bez omezení, ztrát smluv, výnosů, zisků, očekávaných úspor, zbytečných výdajů, goodwillu nebo dat) nebo jakékoli další následné nebo nepřímé ztráty, které nelze přiměřeně předvídat oběma z nás, když začnete používat webovou stránku nebo když byla uzavřena smlouva o prodeji zboží, které jsme vám poskytli.

6.2 Nic v Podmínkách neomezuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo porušením povinnosti nebo způsobenou úmyslným pochybením nebo hrubou nedbalostí.

6.3 Odpovídáte za naše ztráty a náklady vyplývající z porušení Podmínek.

 1. Mezinárodní použití

7.1 Neslibujeme, že materiály na Webu jsou vhodné nebo dostupné pro použití a přístup na Web z území, kde je jeho obsah nezákonný nebo nezákonný, je zakázán. Pokud se rozhodnete pro přístup na web z míst mimo Evropskou unii, činíte tak z vlastního podnětu a jste zodpovědní za dodržování místních zákonů.

 1. Události mimo naši rozumnou kontrolu

8.1 Nebudeme odpovědní za žádné zpoždění nebo nedodržení našich povinností podle Podmínek, pokud je takové zpoždění nebo selhání způsobeno okolnostmi mimo naši přiměřenou kontrolu. Tím nejsou dotčena vaše zákonná práva.

 1. Události mimo naši rozumnou kontrolu

9.1 Vaše práva a povinnosti podle Podmínek jsou osobní a nesmíte postoupit ani jinak převést tato práva a povinnosti na třetí stranu. Žádná třetí strana, které chcete převést nebo jinak převést vaše práva a povinnosti, nebude mít vůči nám žádná vynutitelná práva.

 1. zřeknutí se práv

10.1 Pokud porušíte podmínky a my se rozhodneme toto porušení ignorovat, budeme mít stále právo používat naše práva a prostředky nápravy v jakékoli jiné situaci, kdy porušíte podmínky.

 1. Severance

11.1 Je-li některá z podmínek prohlášena za neplatnou, neplatnou nebo z jakéhokoli jiného důvodu nevynutitelnou, bude tato podmínka přerušena a neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících podmínek.

 1. Změny

12.1 Máme právo provádět změny na Webu, Podmínkách a ve všech dalších podmínkách a zásadách uvedených v Podmínkách, nebo které tyto Podmínky zcela nebo částečně uplatňují. To znamená, že web, podmínky, zásady a další podmínky se od posledního použití webu mohly změnit. Vaše používání webu podléhá podmínkám, zásadám a jiným podmínkám platným v době, kdy používáte web. Pokud tyto změny nepřijmete, neměli byste nadále používat web.

 1. Rozhodné právo a jurisdikce

13.1 Podmínky se budou řídit právními předpisy Kypru a soudy Kypru budou mít výlučnou jurisdikci ve všech sporech vzniklých na základě těchto podmínek.

13.2 Pokračováním v přístupu nebo používání naší služby i poté, co tyto revize vstoupí v platnost, souhlasíte s tím, že budete vázáni revidovanými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte službu používat.

Prohlášení

Vaše užívání Služby je na vaše vlastní riziko. Služba je poskytována na bázi „AS IS“ a „AS AVAILABLE“. Služba je poskytována bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování nebo průběhu plnění.